سمینار نقش زنجیره تامین و لجستیک در ارتقاء جایگاه بازاریابی در ایران


سمینار آموزشی مشترک انجمن علمی بازاریابی ایران ، انجمن علمی مدیریت اجرایی ایران، انجمن تحقیقات بازاریابی ایران و کمیته استانداردسازی تحقیقات بازار و پژوهش های اجتماعی با موضوع “نقش زنجیره تامین و لجستیک در ارتقاء جایگاه بازاریابی در ایران” در روز شنبه نهم بهمن ماه در فرهنگسرای ابن سینا با سخنرانی دکتر قاسمی برگزار شد.

imra_170122