نامه آقای دکتر افتخاریان در پاسخ به نامه های ارسال شده از سازمان توسعه تجارت ایران