نامه آقای دکتر افتخاریان در پاسخ به نامه های ارسال شده از سازمان توسعه تجارت ایران

نامه آقای دکتر افتخاریان در پاسخ به نامه های ارسال شده از سازمان توسعه تجارت ایران