نامه ارسال شده از سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ 1398/10/19