Daily Archives: 05/03/2019

  • خلق محصول جدید تحقیقاتی و عبور از بحران اقتصادی

    خلق محصول جدید تحقیقاتی و عبور از بحران اقتصادی

    بحران اقتصادی اخیر که در نتیجه تحریم های سال ۲۰۱۸ آمریکا، مشکلات ساختاری و شرایط وسیع ژئوپلتیکی به وجود آمده،  باعث تغییرات گسترده ای در عرصه اقتصادی ایران گردیده است. در نتیجه این تحریم ها بیشتر شرکت های خارجی از ایران خارج و شرکت های تولید کننده داخلی نیز با بحران های شدیدی مواجه شدند. […]

    ادامه مطلب ...