Daily Archives: 28/01/2020

  • چرا تحقیقات بازار برای هوش رقابتی ضروری است

    چرا تحقیقات بازار برای هوش رقابتی ضروری است

    چرا تحقیقات بازار برای هوش رقابتی ضروری است؟ با توجه به اینکه هوش رقابتی، یک بخش اساسی از معماری کلی تجزیه و تحلیل رقابتی است، اما متاسفانه اغلب نادیده گرفته می شود. هوش رقابتی، فراتر از یک آنالیز ساده و سطحی (SWOT) و بررسی اجمالی بازار بوده و نه تنها آنچه رقبای فعلی و آینده […]

    ادامه مطلب ...