انجمن در یک نگاه

 انجمن در یک نگاه

 

تحقیقات بازاریابی یکی از قوی‌ترین و مؤثرترین ابزارهای تصمیم سازی برای مدیران بازاریابی به‌شمار می‌رود و امروزه یکی از اجزای مکمل مراحل تصمیم‌گیری تلقی می‌شود. این موضوع باعث گسترش شرکت های ارائه دهنده خدمات بازاریابی در ایران همانند سایر کشورها شده است. با ظهور شرکت های تحقیقات بازاریابی نیاز به سازماندهی، حمایت و نظارت بر این شرکت ها  نیز در قالب یک انجمن صنفی ایجاد شد. در این راستا انجمن تحقیقات بازاریابی ایران در سال ۱۳۸۴ و به منظور گسترش، پیشبرد علمی فعالیت های تحققیات بازاریابی، توسعه کیفی نیرو‌های متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های تحقیقات بازار و روش ها و موضوعات مرتبط با آن تشکیل گردید.

 

 اهداف انجمن

انجمن تحقیقات بازاریابی ایران اهداف زیر را دنبال می کند:

• تشکیل انجمن صنفی شرکتهای تحقیقات بازاریابی ایران

• استیقای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.

• برنامه¬ریزی برای تأمین نیازهای صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیتها.

• کوشش برای هماهنگی در امور آموزش، ارتقای مهارت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط.

• همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.

• حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن.

• ایجاد یک نظام حرفهای برای اعتلای حرفه و احقاق حقوق صنفی و قانونی اعضا انجمن.

‌ توسعه پژوهش‌های بازاریابی، اجتماعی و نظرسنجی در کشور به نحوی که این پژوهش‌ها و مشاوره‌های مبتنی بر آن بتواند به عنوان یکی از عوامل اصلی در تصمیمات مؤثر مدیریتی در بخش‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی اعم از دولتی و خصوصی، انتفاعی و غیر انتفاعی و همچنین حمایت از مصرف کنندگان در نظر گرفته شود.

• فراهم آوردن بستر مشارکت همه جانبه تمامی شرکت ها، مؤسسات، پژوهشگران، اساتید و دست‌اندرکاران صلاحیتدار در حرفه تحقیقات بازاریابی اجتماعی و نظرسنجی در تعیین سرنوشت حرفه خود.

• حضور فعال به عنوان یک مرجع تخصصی و ذیصلاح در مسائل حقوقی و حرفه‌ای مربوط به تحقیقات بازاریابی در داخل و خارج از کشور.

• فراهم نمودن موجبات بهبود کیفیت و بالا بردن میزان بهره‌وری حرفه و دفاع از حقوق اعضا در کلیه مراحل و مجامع.