اهداف انجمن

انجمن تحقیقات بازاریابی ایران به عنوان تشکل صنفی شرکتهای تحقیقات بازاریابی ایران اهداف زیر را دنبال می کند:
– ایجاد یک نظام حرفه¬ای برای اعتلای حرفه و احقاق حقوق صنفی و قانونی اعضا انجمن.
-‌  توسعه پژوهش‌های بازاریابی، اجتماعی و نظرسنجی در کشور به نحوی که این پژوهش‌ها و مشاوره‌های مبتنی بر آن بتواند به عنوان یکی از عوامل اصلی در تصمیمات مؤثر مدیریتی در بخش‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی اعم از دولتی و خصوصی، انتفاعی و غیر انتفاعی و همچنین حمایت از مصرف کنندگان در نظر گرفته شود.
– کوشش برای هماهنگی در امور آموزش، ارتقای مهارت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط.
– برنامه¬ریزی برای تأمین نیازهای صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیتها
– حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن.
– فراهم آوردن بستر مشارکت همه جانبه تمامی شرکت ها، مؤسسات، پژوهشگران، اساتید و دست‌اندرکاران صلاحیتدار در حرفه تحقیقات بازاریابی اجتماعی و نظرسنجی.
– حضور فعال به عنوان یک مرجع تخصصی و ذیصلاح در مسائل حقوقی و حرفه‌ای مربوط به تحقیقات بازاریابی در داخل و خارج از کشور.
– فراهم نمودن موجبات بهبود کیفیت تحقیقات بازاریابی در ایران و بالا بردن میزان بهره‌وری حرفه