مجوز

مجوزهای انجمن

• انجمن تحقیقات بازاریابی ایران دارای گواهینامه ثبت در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

• انجمن تحقیقات بازاریابی ایران عضو انجمن تحقیقات بازاریابی اروپا است. (www.esomar.org)