مجوز

مجوز انجمن

انجمن تحقیقات بازاریابی ایران دارای گواهینامه ثبت در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

 

انجمن تحقیقات بازاریابی ایران عضو انجمن تحقیقات بازاریابی اروپا می‏باشد.