اعضاء حقوقی میهمان

 اعضاء حقوقی عضو انجمن( اعضاء میهمان حقوقی)

کد عضویتشرکت
یا
موسسه
نام و نام خانوادگی عضوسمتوب سایت/پست الکترونیکآدرس و شماره تماس
۹۵۰۸-۱۲۰پخش عقابالهه کلانی طهرانیEmail:
info@oghabhalva.com
Web:
www.oghabhalva.com
تهران صندوق پستی ۱۴۹۸-۱۶۳۱۵ تلفن:۲۷۳۶۰ فکس: ۲۲۸۷۳۷۸۳
۹۶۰۲-۱۲۴سفیر لبخند سلامتفریدون قاسمی بالانینایب رئیس هیئت مدیرهخیابان شهید مطهری- نبش شهید علی اکبری- ساختمان نقش طاووس- واحد ۱۴
تلفکس: ۴-۸۸۵۳۹۱۰۱