اعضای اصلی

کدعضویت شرکت/موسسه نام و نام خانوادگی سمت وب سایت
۸۵۰۲-۰۱ بازارنگر پریسا پروشانی مدیرعامل www.bazarnegar.com
۸۵۰۲-۰۳ پژوهشگران بین الملل آگاه محسن نصیری مدیرعامل www.irc-group.org
۸۵۰۲-۰۶ مهندسی شبکه پژوهش بهنگام حسن افتخاریان رئیس هیئت مدیره www.SMEexpert.com
۸۵۰۳-۱۱ هیوا طرح فاطمه عجمی مدیرعامل hiva.tarh@yahoo.com
۸۵۰۵-۱۲ آوین افراز سید علی اعتدالی مدیرعامل www.avinafraz.com
۸۵۰۸-۱۳ بازارگستر آتی پرویز درگی  مدیرعامل www.tmba.ir
۸۵۰۸-۱۴ نمانگر عبدالکریم جلالی مدیرعامل www.nni.ir
۸۷۰۲-۱۵ دال بازار پیروز علیرضا حاتمی فر  مدیرعامل www.dallbazar.com
۸۸۰۴-۲۵ مشاوره نوآوران داتیک پیروز ملک زاده مدیرعامل www.innovate.ir
۹۱۱۰-۸۶ توسعه بازار سام مجید عقلایی مدیرعامل www.sammarketinggroup.com
۹۲۰۷-۹۳ تصویرآاینده روزبه قنبری مدیرعامل www.fvc.ir
۹۳۰۷-۱۰۶ گروه بازاریابی دیدگاه غلامرضا طلوع حیات آذر رئیس هیئت مدیره www.didgaah.com
۹۴۰۶-۱۱۱ آگاه پارس حسین نعمت الهی    
۹۴۱۱-۱۳ مبنا توسعه بازار محمد هادی خالقی   info@mtbco.ir
۹۵۰۵-۱۱۸ پژوهش بازار و رسانه امروز ناصر پاشاپور نیکو   info@emrc.ir
۹۵۰۷-۱۱۹ خانه ایده آزود امید امانی مدیرعامل azodidea@gmail.com
۹۶۰۹-۱۲۶ GFK مهرداد صدری مدیرعامل