ثبت نام

نحوه ثبت نام و عضویت
• آگهی ثبت نام
کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در زمینه تحقیقات بازاریابی در صورت واجد شرایط بودن می¬توانند به عضویت انجمن درآیند. عضویت اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط در انجمن صنفی آزاد است و هیچکس را نمی¬توان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.
حضور و مشارکت کلیه اعضای انجمن شامل عضو اصلی، عضو میهمان حقوقی و عضو میهمان حقیقی در مجامع و کلیه فعالیت¬های انجمن بلامانع است، اما تنها اعضای اصلی انجمن در مجامع و سایر تصمیم¬گیری¬ها دارای حق رأی هستند. همچنین در اساس¬نامه هر جا عنوان کلی عضو/اعضا قید گردیده، منظور عضو اصلی/اعضای اصلی می¬باشد. 
عضویت در انجمن به ۳ نوع اصلی، مهمان حقیقی و مهمان حقوقی است.
 
• شرایط عمومی عضویت
o نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
o داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
o قبول و تعهد اجرای مفاد این اساسنامه
o پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده به طور مرتب.
o متدین به دین رسمی کشور یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی.
o داشتن حداقل ۲۵ سال تمام.
o ارائه نامه درخواست عضویت
 مزایای عضویت
• حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارائه پیشنهاد، مشاوره حقوقی و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن.
• شرایط ویژه برای شرکت در دوره¬ های آموزشی، کارگاهها، کنفرانس ها و همایش های  انجمن
• امکان دریافت مقالات آموزشی و دسترسی به موارد مطالعاتی اعضا در کنفرانسها، همایشها و میزگردهای انجمن
• امکان ارائه موارد مطالعاتی اعضا در کنفرانسها، همایشها و میزگردهای انجمن
• معرفی اعضای حقوقی، برنامه¬ ها و فعالیت های شرکت در سایت انجمن
• امکان استفاده از لوگوی انجمن در سایت شرکت پس از احراز صلاحیت
• برخورداری از شرایط ویژه جهت غرفه در نمایشگاه های مرتبط با کنفرانس ها، سمینارها و همایش های انجمن