سمت های اعضاءهیئت مدیره و بازرس انجمن مشخص شد

پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن تحقیقات بازاریابی ایران در روز دوشنبه 8 آذر ماه و انجام انتخابات هیئت مدیره و بازرسین ، امروز 21 آذر ماه اعضای منتخب هیئت مدیره اولین جلسه خود را جهت تعیین سمت ها در شرکت بازارنگر برگزار نمودند . در ذیل اسامی و سمت اعضای هیئت مدیره آورده شده …

سمت های اعضاءهیئت مدیره و بازرس انجمن مشخص شد Read More »