مجوزها

انجمن تحقیقات بازاریابی ایران دارای گواهینامه ثبت در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی می باشد. انجمن تحقیقات بازاریابی ایران عضو انجمن تحقیقات بازاریابی اروپا می باشد.