Daily Archives: 01/07/2019

  • مشتری بی صدا چرا مشتریان ما را ترک می کنند؟

    مشتری بی صدا چرا مشتریان ما را ترک می کنند؟

    مشتری بی صدا چرا مشتریان ما را ترک می کنند؟ پژوهشی نشان داده که شرکتها معمولا بیش از ۸۰ درصد زمان شان را به جای ترغیب مشتریان به همکاری و مشارکت در فرآیند خلق مشترک ارزش، به آن اختصاص می دهند که از مشتریان بخواهند شرکت را به دیگران توصیه کنند. (مرلو و همکاران، ۲۰۱۴) […]

    ادامه مطلب ...