Daily Archives: 02/07/2019

  • سبک های رفتاری در خرید روغن موتور

    سبک های رفتاری در خرید روغن موتور

    مردم در رفتارهاي خريد خود متفاوتند. اين تفاوت ناشي از فرهنگ، شرايط اجتماعي، اقليمي، اقتصادي و باورهاي آنها مي باشد. يكي از زمينه هاي تحقيقاتي محققان بازاريابي، بررسي و كشف سبك رفتار مصرف كننده يا Consumer Behavior مي باشد. اين دسته مطالعات در كشورهاي پيشرفته سابقه زيادي داشته، اما در كشور ما ...

    ادامه مطلب ...