انجمن تحقیقات بازاریابی ایران دارای گواهینامه ثبت در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی است. 

انجمن تحقیقات بازاریابی ایران عضو انجمن تحقیقات بازاریابی اروپا است.

اسکرول به بالا