عنوان کتاب

توضیحات

Designing and Constructing Instruments for Social Research and Evaluation

کتابی با زبانی قابل فهم که به رویکردهای سیستماتیک و عقلانی به منظور توسعه ابزارهای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پردازد. این کتاب برای افرادی که به فکر توسعه ابزار هستند و همچنین برای کسانی که به فکر تقویت مهارت‌های خود از جمله دانشجویان، پرسنل آژانس‌ها، مدیران برنامه و محققان مناسب است. این کتاب ارائه کاملی از ساخت ابزار، از توسعه و پیش آزمایش موارد، قالب بندی ابزارها، مدیریت داده‌ها و ارائه یافته‌ها را فراهم می‌آورد.

Design, Evaluation, and Analysis of Questionnaires for Survey Research

این کتاب دارای روش‌‌شناسی و ابزارهای آماری ضروری برای توسعه پرسشنامه‌های پیمایشی معتبر است. طراحی مدرن نظرسنجی مستلزم در نظر گرفتن متغیرهای زیادی است که در نهایت بر کیفیت داده‌های جمع‌آوری شده تاثیر می‌گذارد. طراحی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل پرسشنامه برای تحقیقات پیمایشی تصمیمات مهم را تشریح می‌کند، که محققان باید در طول فرآیند طراحی نظرسنجی انجام دهند و دانش آماری و ابزارهای نوآورانه‌ای را ارائه می‌دهند. بیش از پانزده سال تحقیق طراحی نظرسنجی به منظور ارجاع پیاده‌سازی و رابطه بین ویژگی‌های سوالات فردی و کیفیت کلی پرسشنامه را آشکار می‌سازد. این کتاب به خواننده در ساختن پرسشنامه‌ای با بیشترین ارتباط و دقت کمک می‌کند.

تکنیک‌های نمونه‌گیری

در این کتاب تکنیک‌های نمونه‌گیری ارائه می‌شود:

برآوردهای رگرسیون، نمونه‌گیری سیستماتیک

نمونه‌گیری خوشه‌ای تک مرحله‌ای، خوشه‌های هم اندازه، الف، نمونه‌گیری خوشه‌ای تک مرحله‌ای با اندازه‌های نابرابر

نمونه‌گیری جزئی با واحدهای هم اندازه،  نمونه‌گیری جزئی با واحدهای غیر هم اندازه

نمونه‌گیری دوگانه، منبع خطا در بررسی‌های آماری

اسکرول به بالا