آیین نامه بین المللی ایزومار؛ تحقیقات بازار، نظرسنجی و تحلیل داده

اولین آیین نامه کاربردی تحقیقات اجتماعی و بازار­یابی در سال 1948 توسط ایزومار (ESOMAR) منتشر شد و در سال های بعد، چندین نهاد ملی، آیین نامه های خود را منتشر نمودند. در سال 1976 ایزومار و اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) توافق کردندکه مطلوب تر است یک آیین نامه واحد داشته باشند که در سال بعد …

آیین نامه بین المللی ایزومار؛ تحقیقات بازار، نظرسنجی و تحلیل داده Read More »