خدمات انجمن


• برگزاری کنفرانس، همایش و سمینار
• برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت
• برگزاری نشست های تخصصی و هم اندیشی صنفی
• برقراری ارتباط بین شرکت های تحقیقات بازاریابی و سایربنگاههای اقتصادی
• تدوین روشهای استاندارد تحقیقات بازاریابی
• ارتقاء سطح علمی و تخصصی فعالین حوزه تحقیقات بازاریابی
• شرایط ویژه برای شرکت در دوره¬ های آموزشی، کارگاهها، کنفرانس ها و همایش های انجمن
• امکان ارایه بیمه تکمیلی برای پرسنل شرکت های تحقیقات بازاریابی
• حمايت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه اي اعضا از طريق ارائه پيشنهاد، مشاوره حقوقی و جلب پشتيباني مراجع و سازمانهاي دولتي و ملي نسبت به هدفهاي انجمن.
• امکان دریافت مقالات آموزشی و دسترسی به موارد مطالعاتی اعضا در کنفرانسها، همایشها و میزگردهای انجمن
• معرفی اعضای حقوقی، برنامه¬ ها و فعالیت های شرکت در سایت انجمن
• امکان استفاده از لوگوی انجمن در سایت شرکت پس از احراز صلاحیت
• برخورداری از شرایط ویژه جهت غرفه در نمایشگاه های مرتبط با کنفرانس ها، سمینارها و همایش های انجمن