خدمات انجمن

•    برگزاری کنفرانس، همایش و سمینار
•    برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت
•    برگزاری نشست های تخصصی و هم اندیشی صنفی
•    برقراری ارتباط بین شرکت های تحقیقات بازاریابی و سایربنگاههای اقتصادی
•    تدوین روشهای استاندارد تحقیقات بازاریابی
•    ارتقاء سطح علمی و تخصصی فعالین حوزه تحقیقات بازاریابی
•    شرایط ویژه برای شرکت در دوره¬ های آموزشی، کارگاهها، کنفرانس ها و همایش های  انجمن
•    امکان ارایه بیمه تکمیلی برای پرسنل شرکت های تحقیقات بازاریابی
•    حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارائه پیشنهاد، مشاوره حقوقی و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن.
•    امکان دریافت مقالات آموزشی و دسترسی به موارد مطالعاتی اعضا در کنفرانسها، همایشها و میزگردهای انجمن
•    معرفی اعضای حقوقی، برنامه¬ ها و فعالیت های شرکت در سایت انجمن
•    امکان استفاده از لوگوی انجمن در سایت شرکت پس از احراز صلاحیت
•    برخورداری از شرایط ویژه جهت غرفه در نمایشگاه های مرتبط با کنفرانس ها، سمینارها و همایش های انجمن