عضویت انجمن در سازمان ملی کارآفرینی ایران


با تلاشهای رئیس انجمن آقای دکترسیدحسن افتخاریان، انجمن تحقیقات بازاریابی ایران به عضویت سازمان ملی کارآفرینی ایران درآمد.