آقای سیدحسن افتخاریان رئیس انجمن تحقیقات بازاریابی ایران به عنوان نماینده تشکل های عالی کارفرمایی در هیات امنای موسسه کار و تامین اجتماعی منصوب شد.

آقای سیدحسن افتخاریان رئیس انجمن تحقیقات بازاریابی ایران به عنوان نماینده تشکل های عالی کارفرمایی در هیات امنای موسسه کار و تامین اجتماعی منصوب شد.