انتصاب ریاست انجمن در کار گروه تخصصی نظارت و سنجش شورای عالی نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی


آقای دکترسیدحسن افتخاریان رئیس انجمن تحقیقات بازاریابی ایران بعنوان نماینده کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران جهت همکاری در کار گروه تخصصی نظارت و سنجش شورای عالی نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی منصوب شد.