عضویت انجمن در اتاق بازرگانی ایران


پیرو برگزاری جلسه انجمن تحقیقات بازاریابی ایران با مدیران امور تشکلها ی اتاق بازرگانی ایران ، عضویت انجمن در جلسه کمیته راهبری مورد تایید قرار گرفت .