پیشنهاد برگزاری جلسه مشترک مابین انجمن تحقیقات بازاریابی، انجمن علمی بازاریابی و انجمن مدیران اجرایی


  به منظور تشکیل کانون مشترک مابین انجمن تحقیقات بازاریابی ایران،انجمن علمی بازاریابی و انجمن مدیران اجرایی، رئیس انجمن تحقیقات بازاریابی ایران  جناب آقای افتخاریان طی ارسال نامه به جناب آقای دکتر درگی رئیس انجمن علمی بازاریابی،  پیشنهاد برگزاری جلسه ای مشترک مابین سه انجمن فوق را  نمودند.