گروه اقتصاد مدیریت پژوهش خبری برگزار می کند: نشست تخصصی” چالش ها و راهکارهای توسعه اکو سیستم کارآفرینی در کشور”


تصویر نشست تخصصی